Dataskyddsbeskrivning

Behandlare av uppgifter

Registerhållare:

SS-Teracon Oy
Hatanpään Valtatie 34 D
33100 Tammerfors

Kontaktperson i ärenden som gäller registret:

Raija Kytöharju
+358 50 5760 745
raija.kytoharju(miuku)ss-teracon.fi

Kontaktuppgifter:

SS-Teracon Oy
Hatanpään Valtatie 34 D
33100 Tammerfors
+358 50 3599 204

Vems information behandlas

 • Kunders
 • Potentiella kunders
 • Webbplatsanvändarnas

Syfte och rättsgrund för behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas för upprätthållande av samarbete, utveckling och statistik.

Personuppgifter används även för registerhållarens marknadsföring, insamling av kundrespons och för övrig kontakt.

Behandling av personuppgifter grundar sig på registerhållarens rättsliga förmån, dataskyddsförordning (EU2016/679).

Uppgifter som behandlas

Uppgifter som behandlas fås huvudsakligen av den registrerade själv eller av den registrerades samarbetspartner.

 • Namn
 • Ställning
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Arbetsgivarens namn och adress
 • Köpta tjänster
 • Kundkontakt och kundrespons
 • Uppgifter om användande av webbplatsen
 • Faktureringsuppgifter

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter, för vilkas användning förfrågan måste göras personligen endera genom ett besök vid ett av våra verksamhetsställen eller genom att skicka en underskriven anhållan till e-postadressen: ss-teracon@ss-teracon.fi.

I anhållan skall framgå kundens namn, personbeteckning, postadress och telefonnummer samt de uppgifter som önskas.

Svaren levereras alltid till en från befolkningsdatasystemet bekräftad postadress eller till en av den rekistrerade angiven e-post adress.

Rätt till granskning av uppgifter

Den registrerade kan granska sparade uppgifter.

Rätt till korrigering av uppgifter

Den registrerade har rätt att be om korrigering av den registrerades inexakta och felaktiga personuppgifter.

Rätt till motsättande

Den registrerade har rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter, ifall uppgifterna behandlas lagstridigt eller om registerhållaren inte har rätt att behandla personuppgifterna.

Den registrerade har rätt att motsätta sig behandling av personuppgifterna i direktmarknadsföring.n.

Rätt till radering

Den registrerade har rätt att kräva att bli raderad från registret, ifall behandling av uppgifterna inte är nödvändig.

Material som tillhör bokföringen kan inte avlägsnas före den i bokföringslagen (kapitel 2, 10§) bestämda tiden är uppfylld. Om den registrerade är av annan åsikt gällande beslutet, har den registrerade rätt att överklaga till dataskyddsombudet.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att begränsa personuppgifternas behandling ifall uppgifterna är felaktiga, behandlingen är lagstridig, uppgifterna inte längre behövs eller om den registrerade har motsatt sig användningen av personuppgifterna.

Rätt att flytta uppgifter

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa häntä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittelyä suoritetaan automaattisesti.

Annulering av samtycke

Den registrerade kan annulera sitt samtycke, om personuppgifternas behandling endast baseras på samtycke, och inte t.ex. kundrelation eller medlemskap.

Besvärsrätt

Den registrerade har rätt att besvära sig till dataskyddsombudet ifall registerhållaren bryter mot gällande dataskyddslag. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter: https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter

Den registrerade har rätt att kräva, att uppgifternas behandling begränsas under den tiden tills ärendet har fått ett avgörande.

Insamling av uppgifter

Personuppgifterna samlas in av personen själv i samband med personlig eller digital växelverkan, genom upprättande av avtal eller via företagets webbplats.

Förvaringstid av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas så länge som det behövs. Efter detta kan personuppgifterna användas i marknadsföring.

De som behandlar personuppgifter

Personuppgifter behandlas av i registerhållarens arbetsförhållande varande befullmäktigade personer tillsammans med serviceproducenter. Med serviceproducenterna är det skriftligen överenskommet, att personuppgifterna behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Överlåtande av personuppgifter

I huvudsak överlåter inte registerhållaren personuppgifter i marknadsföringssyfte åt utomstående. Personuppgifter kan dock överlåtas selektivt åt tredje part i marknadsföringssyfte.

Överföring av personuppgifter utanför EU

Personuppgifter överförs inte utanför EU. Som undantag i www-sidorna använda Google Analytics -tjänst.

Cookies

Cookies används för insamling av anonym statistik på användning av www-sidorna och nyhetsbrevens användarmängd och användarsätt. Cookie-statistiken sammankopplas inte med personuppgifterna. Med hjälp av denna respons strävar man till att förbättra www-sidornas och nyhetsbrevens innehåll.

Med hjälp av cookies samlas följande information in:

 • IP-adress
 • besökstidpunkt
 • besökta sidor och sidornas besökstid
 • webbläsare
 • inkommande adress, domän och använd server

De flesta webbläsare möjliggör bortkoppling av cookies.

Google Analytics

Google Analytics-servicens syfte är internetsidornas uppföljning, utveckling och marknadsföringsplanering. Personuppgifterna är inte kopplingsbara med insamlad information.

Tilläggsuppgifter om analytisk uppföljning finns på Googles dataskyddssidor: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Google Analytics -uppföljning kan förhindras med hjälp av ett skillt tillägg till webläsaren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout