Tietosuojaseloste

Tietojen käsittelijä

Rekisterinpitäjä:

SS-Teracon Oy
Hatanpään Valtatie 34 D
33100 Tampere

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Raija Kytöharju
050 5760 745
raija.kytoharju(miuku)ss-teracon.fi

Yhteystiedot:

SS-Teracon Oy
Hatanpään Valtatie 34 D
33100 Tampere
050 3599 204

Keiden tietoja käsitellään

 • Asiakkaiden
 • Potentiaalisten asiakkaiden
 • Verkkosivustonkäyttäjien

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsittellään yhteistyön ylläpitämiseen, kehittämiseen ja tilastointiin liittyvien asioiden hoitamiseen. Näitä ovat mm. tarjouskyselyjen käsittely ja sopimusten laatiminen.

Henkilötietoja käytetään myös rekisterinpitäjän markkinointiin, asiakaspalautteen keräämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon. Tietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, tietosuoja-asetus (EU) 2016/679).

Käsiteltävät tiedot

Käsiteltävät tiedot saadan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn yhteistyökumppanilta. Rekisteristä voi löytyä seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Asema
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Työnantajan nimi ja osoite
 • Ostetut palvelut
 • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • Sivuston käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot ja evästeet
 • Laskutustiedot ja muut mahdolliset rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on alla luetellut oikeudet, joiden oikeuksien toteuttamista koskevat kyselyt ja pyynnöt tulee tehdä henkilökohtaisesti joko käymällä toimipisteessämme tai lähettämällä allekirjoitettu pyyntö sähköpostiosoitteeseen: ss-teracon@ss-teracon.fi.

Pyynnöstä tulee käydä ilmi asiakkaan nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero sekä tiedot, jotka halutaan saada. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi myös kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta tietosuoja-asetuksessa säädellyllä perusteella.

Toimitamme vastauksen aina väestötietojärjestelmästä varmennettuun postiosoitteeseen tai rekisteröidyn ilmoittamaan sähköpostiin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä jos henkilötietoja käsitellään lainvastaisesti tai rekisterinpitäjällä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietoja.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten, mukaanlukien profilointia, jos se liittyy suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot poistetuksi rekisteristä, mikäli tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot on kerätty tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin eikä tietojen käsittelylle ole enää lain mukaista perustetta.

Pyynnön käsittelyn jälkeen joko tietot poistetaan tai ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa. Esimerkiksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) määriteltyä määräajan umpeutumista. Mikäli rekisteröity on päätöksestä eri mieltä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen aktiivista käsittelyä mikäli tiedot ovat paikkansapitämättömiä, käsittely on lainvastaista, tietoja ei enää tarvita alkuperäisieen tarkoitukseen tai rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä.

Rekisterinpitäjä saa edelleen säilyttää henkilötietoja, muttei muutoin käsitellä niitä ilman rekisteröidyn suostumusta. Tietoja saa käsitellä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi sekä tärkeää yleistä etua koskevista syistä.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa häntä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittelyä suoritetaan automaattisesti.

Suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa, jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisterinpitäjä rikkoo voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietoja käsitelleltäessä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asiaan saadaan ratkaistu.

Tietojen saanti

Henkilötiedot kerätään henkilöltä itseltään henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä, sopimuksen solmimisen yhteydessä tai yritysten verkkosivujen kautta.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsittellään niin kauan, kuin se on tarpeen niihin tarkoituksiin nähden, joita varten tiedot on kerätty. Tämän jälkeen henkilötietoja voidaan käyttää markkinointiin tai muihin edellä mainittuihin tarkoituksiin. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä rekisteröidyn vaatimuksesta tai kun tiedot eivät muutoin enää ole tarpeellisia.

Henkilötietoja käsittelevät

Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjän palveluksessa olevat kyseiseen tehtävään valtuutetut henkilöt yhdessä palveluntuottajien kanssa hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti alla määritellyllä tavalla.

 • Rekisterinpitäjä on solminut sopimuksella palveluntuottajan kanssa, että:

Henkilötietoja käsittellään hyvien tietoturvakäytäntöjen mukaisilla operatiivisilla, hallinnollisilla, fyysisillä ja teknisillä toimenpiteillä.

Laitteistot, joissa rekisteri sijaitsee, on varmistettu sekä suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä (mm. haittaohjelmatorjunta).

Henkilötietojen tuottaja pitää ajantasaista kirjaa tietojen käsittelystä ja rajoittaa pääsyn henkilötietoihin vain sellaisille työntekijöille, joilla on oikeudet, koulutus ja määritelty tarve henkilötietojen käsittelyyn.

Ylläpito- ja loppukäyttäjäyhteydet on sallittu ainoastaan salattua yhteyttä käyttäen

Henkilötietojen luovutukset

Pääsääntöisesti rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ulkopuolisille.

Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa valikoidusti kolmannelle osapuolelle markkinointi tarkoituksiin. Henkilötietojen omistus ei tällöin siirry kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta käyttää henkilötietoja muuhun kuin kyseiseen toimeksiantoon.

Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siiretä EU:n ulkopuolelle, eivätkä myöskään palveluntarjoajamme siirrä henkilötietoja ETA-alueen ulkopuolelle ilman sinun rekisteröidyn kirjallista suostumusta. Poikkeuksena tähän tekee www-sivuilla käytettävä Google Analytics -palvelu. Palveluntarjoaja on sitoutunut huolehtimaan siitä, että kaikkia EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle siirrrettäviä henkilötietoja käsitellään EU-maita velvoittavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Evästeet

Eväste (”cookies”) on pieni, palvelimen, käyttäjän tietokoneelle lähettämä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, puumerkki. Evästeet eivät vahingoita tietokonetta tai tiedostoja. Evästeiden käytön tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa sivuston käyttöä sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.

Evästeitä käytetään anonyymien tilastotietojen keräämiseen www-sivujen ja uutiskirjeen käyttömääristä ja tavoista. Evästeiden tilastotietoja ei yhdistetä henkilötietoihin. Tämän palautteen avulla pyritään parantamaan www-sivujen ja uutiskirjeen sisältöä.

Evästeiden avulla kerätään seuraavia tietoja:

 • IP-osoite
 • vierailun ajankohta
 • selatut sivut ja sivujen katseluajat
 • selain
 • saapumisosoite, verkkotunnus ja käytetty palvelin

Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.

Google Analytics

Google Analytics -palvelun tarkoituksena on Internet-sivujen seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Henkilötietoja ei ole mahdollista yhdistää kerättyyn dataan.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta löytyy Googlen tietosuojasivulta.

Google Analytics -seurannan voit estää erillisen selainlaajennoksen avulla.